Innsikt og veiledning

Alt du trenger å vite om Legionella

Alt du trenger å vite om Legionella

Her hos Kompa har vi en unik tilnærming. Vi selger ikke produkter, men står som et rent rådgivende fagmiljø

Dette betyr at på våre kunnskapssider vil du finne objektiv og upartisk informasjon om gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering – helt uten produktplassering. Vi er her for å guide deg gjennom prosessen, og sørge for at du og din virksomhet kan ta informerte beslutninger for å sikre helse og trygghet

Innsikt og veiledning

Alt du trenger å vite om Legionella

Her hos Kompa har vi en unik tilnærming. Vi selger ikke produkter, men står som et rent rådgivende fagmiljø

Dette betyr at på våre kunnskapssider vil du finne objektiv og upartisk informasjon om gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering – helt uten produktplassering. Vi er her for å guide deg gjennom prosessen, og sørge for at du og din virksomhet kan ta informerte beslutninger for å sikre helse og trygghet

Alt du trenger å vite om Legionella
Interne vannfordelingsnett
Interne vannfordelingsnett
May 10, 2024 11:55:31 AM

Interne vannfordelingsnett refererer til systemet av rør og komponenter som fordeler vann innenfor et bygg eller et anle...

Hvordan fungerer legionellakontroll med Inspektor?
Hvordan fungerer legionellakontroll med Inspektor?
Jan 27, 2024 8:43:17 PM

Inspektor genererer en innsiktsrapport ved å kombinere vår fagkunnskap innen Legionellakontroll med kartleggingsdata, sa...

Legionella i media
Legionella i media
Jan 26, 2024 11:29:59 PM

Disse artiklene viser bredden av utfordringer og situasjoner hvor legionella kan oppstå. Det understreker viktigheten av...

Drikkevanns­­­­forskriften
Drikkevanns­­­­forskriften
Jan 13, 2023 11:35:12 AM

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav om sikker levering av...

Biocidforskriften
Biocidforskriften
Jan 13, 2023 11:30:57 AM

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som er EUs biocidforordnin...

Internkontroll­­forskriften
Internkontroll­­forskriften
Jan 13, 2023 11:30:29 AM

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å ...

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue
Jan 13, 2023 11:29:25 AM

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene for brukerne av offentl...

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
Jan 13, 2023 11:27:11 AM

Byggteknisk forskrift (TEK 17) fastsetter de minstekravene som må være oppfylt for at byggverkene skal være lovlige i No...

Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Sjokkoppvarming / hetvannspyling
Nov 7, 2022 11:22:36 AM

Sjokkoppvarming er en desinfeksjon ved bruk av vann med høye temperaturer hvor målet er å drepe bakterier som har etable...

Metoder for fjerning av Legionella
Metoder for fjerning av Legionella
Nov 7, 2022 11:11:24 AM

Dersom det er avdekkes Legionella i vannprøver finnes det flere tilnærminger for å ta tak i problemet. En vurdering av h...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
Nov 7, 2022 10:53:47 AM

I forskrift om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomhet...

Legionellabakterier beskyttes i biofilm
Legionellabakterier beskyttes i biofilm
Nov 7, 2022 10:44:02 AM

Biofilm er et glatt, slimaktig belegg som oppstår på fuktige overflater. Biofilmen dannes av mikrobiologiske organismer ...

Vekstvilkår for Legionella
Vekstvilkår for Legionella
Nov 7, 2022 10:41:25 AM

Legionella trives best der det er tilgang på næring, stillestående vann og temperaturer mellom 25-40°C. Mange arter av L...

Fakta om legionellabakterien
Fakta om legionellabakterien
Nov 7, 2022 10:28:02 AM

Det finnes flere arter og undergrupper av Legionellabakterien som naturlig forekommer i små, ufarlige konsentrasjoner i ...

Dokumentasjon av tiltak
Dokumentasjon av tiltak
Oct 26, 2022 6:36:40 PM

I enhver virksomhet hvor vannsystemer er i bruk, er det å identifisere og håndtere legionellafunn en kritisk komponent i...

Legionella: Historisk perspektiv
Legionella: Historisk perspektiv
Oct 26, 2022 5:33:59 PM

Legionellabakterien, nå kjent som en betydelig årsak til akutt lungebetennelse, kom først i søkelyset etter et dramatisk...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
Oct 26, 2022 5:17:20 PM

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Legionellaanalyser
Legionellaanalyser
Oct 26, 2022 5:11:28 PM

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase kjedereaksjon (PCR). Nede...

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering
Oct 26, 2022 5:05:25 PM

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse a...

Mikrobiologiske analyser fra bygg
Mikrobiologiske analyser fra bygg
Oct 26, 2022 4:39:30 PM

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...

MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer
Oct 26, 2022 3:47:03 PM

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet og institutte...

Kjemisk rens
Kjemisk rens
Oct 13, 2022 12:38:09 PM

Når det oppdages høye nivåer av legionellabakterier, eller sykdomsfremkallende varianter av bakterien, er kjemisk rens e...

Biocider
Biocider
Oct 11, 2022 12:00:44 PM

Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter, dyr eller mikroorganismer. Eff...

Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
Noen skritt du kan ta for å minimere risikoen for Legionella i dine bygg
Sep 29, 2022 10:36:19 PM

Minimer risikoen for Legionella i dine bygg Vannsystemer i bygg kan, dersom de ikke vedlikeholdes riktig, utvikle smitts...

Tradisjonell legionellakontroll
Tradisjonell legionellakontroll
Sep 23, 2022 9:56:55 AM

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretnin...

Legionellasmitte
Legionellasmitte
Sep 23, 2022 9:11:59 AM

Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med sykdom. Over 90 % av kjen...

Digital legionellakontroll og risikovurdering
Digital legionellakontroll og risikovurdering
Aug 25, 2022 8:08:39 PM

Digital legionellakontroll og risikovurdering Samtlige offentlige tilgjengelige bygg i Norge med aerosoldannende enheter...

Folkehelse­instituttets legionellaveileder
Folkehelse­instituttets legionellaveileder
Aug 25, 2022 7:11:47 PM

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak fo...

Membranfiltrering
Membranfiltrering
Aug 25, 2022 3:45:18 PM

Membranfiltrering Mikrofiltrering og ultrafiltrering er filtrering av vann gjennom en semipermeabel membran. Filtrering ...

Ultrafiolett bestråling
Ultrafiolett bestråling
Aug 25, 2022 3:44:03 PM

Ultra fiolett (UV) bestråling er en desinfeksjonsmetode der en bestråler vannet med ultrafiolett lys. Den sterke energie...

Kobber- og sølvionetilsetning
Kobber- og sølvionetilsetning
Aug 25, 2022 3:42:56 PM

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger. Behandlingsmetoden bl...

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
Aug 25, 2022 3:41:42 PM

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er ...

Ozon
Ozon
Aug 25, 2022 3:39:47 PM

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
Aug 25, 2022 3:38:42 PM

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...

Klordioksid
Klordioksid
Aug 25, 2022 3:36:56 PM

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...

Fritt klor
Fritt klor
Aug 25, 2022 3:36:30 PM

Fritt klor Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt klor. Fritt klor har en d...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
Aug 25, 2022 3:32:07 PM

Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til installasjoner i det interne ...

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå?
Aug 16, 2022 11:45:08 AM

Akkreditert legionella inspeksjon utført – hva gjør du nå? I løpet av høsten 2021 og våren 2022 har Kompa hjulpet mange ...

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere
Aug 16, 2022 10:57:26 AM

Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern. for eiere av kjøle...

Risikokategorier
Risikokategorier
Aug 8, 2022 10:55:40 AM

Nasjonalt folkehelseinstitutt har foretatt en ny risikovurdering av innretninger som kan spre Legionella. Risikovurderin...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
Aug 5, 2022 2:53:23 PM

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Hvordan forebygge legionellasmitte fra kjøleårn?
Hvordan forebygge legionellasmitte fra kjøleårn?
Aug 3, 2022 3:09:57 PM

Legionellabakterier finnes nesten overalt hvor det er vann. Dette gjør vannsystemer i bygninger utsatt for smittsomme ko...

Skolestart med legionellautsatte dusjanlegg
Skolestart med legionellautsatte dusjanlegg
Jul 28, 2022 5:12:17 PM

Sommeren er over og mange steder har undervisningsbygg og idrettshaller stått tomme i lengre tid. Når høstsemesteret sta...

De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
De vanligste avvikene ved akkreditert inspeksjon
Jun 2, 2022 1:39:17 PM

Forskrift om miljørettet helsevern setter krav om at kjøletårn og luftskrubbere skal vurderes av et akkreditert inspeksj...

Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern
May 16, 2022 8:44:55 AM

Forskriften om miljørettet helsevern er en videre presisering av Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. F...

Legionellatilfeller i Norge
Legionellatilfeller i Norge
May 11, 2022 3:13:10 PM

Legionellatilfeller i Norge Det første registrerte utbruddet av Legionella i Norge skjedde i Stavanger i 2001. Smittekil...

Inspektor - skybasert legionellakontroll
Inspektor - skybasert legionellakontroll
Apr 27, 2022 12:59:01 PM

Stadig flere eiendomsaktører ønsker å håndtere flere arbeidsoppgaver innen legionellakontroll i egen organisasjon. Men h...

Effekt og begrensninger ved varmebehandling for legionellaforebygging
Effekt og begrensninger ved varmebehandling for legionellaforebygging
Apr 26, 2022 1:51:44 PM

Varmebehandling er en utbredt strategi for å forebygge legionellabakteriens vekst i vannsystemer. Denne metoden fokusere...

Ta kontroll over legionellaarbeidet ved egne bygg
Ta kontroll over legionellaarbeidet ved egne bygg
Apr 26, 2022 10:19:42 AM

I 2021 introduserte Kompa Inspektor, en banebrytende online tjeneste designet for å modernisere og effektivisere prosess...

Inspektor: Transformasjon av legionellakontroll i VVS-bransjen
Inspektor: Transformasjon av legionellakontroll i VVS-bransjen
Mar 19, 2022 2:03:38 AM

Kompa har revolusjonert legionellakontrollen i VVS-bransjen med lanseringen av Inspektor, en innovativ digital løsning s...

Navigere i usikkerheten rundt Legionellagrenser: Et faglig perspektiv
Navigere i usikkerheten rundt Legionellagrenser: Et faglig perspektiv
Mar 19, 2022 1:20:29 AM

I en verden hvor media ofte skaper overskrifter rundt legionellafunn, påpeker Van Ha Doan, spesialrådgiver i legionella ...

Dette sier regelverket om legionellasikring
Dette sier regelverket om legionellasikring
Mar 19, 2022 1:12:58 AM

I lys av den økende debatten omkring legionellasikring, særlig blant leverandører, har det oppstått et tydelig behov for...

Pandemi kan gi økt risiko for Legionella i bygg
Pandemi kan gi økt risiko for Legionella i bygg
Mar 19, 2022 1:10:54 AM

Det har nå gått over ett år siden Norge først stengte ned under koronapandemien. Denne perioden har ført til at mange by...

Effektivisering av Legionellaforebygging i kommuner: En flerdimensjonal tilnærming
Effektivisering av Legionellaforebygging i kommuner: En flerdimensjonal tilnærming
Mar 19, 2022 1:09:06 AM

I dag ser vi betydelige variasjoner i hvordan norske kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. En nettartik...

Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Mar 19, 2022 1:06:34 AM

Nylig har debatten blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionella blusset opp. Van Ha Doan, leder i Kompa A...