Det har nå gått over ett år siden Norge først stengte ned under koronapandemien. Denne perioden har ført til at mange bygg har stått tomme eller med redusert bruk. Mens disse tiltakene har vært nødvendige for å redusere risikoen for koronasmitte, påpeker Hanne Therese Skiri fra rådgivningsselskapet Kompa en økende bekymring: risikoen for oppbygging av legionellabakterier i disse byggenes vannsystemer.

Bakterievekst i tite brukte bygg

Legionellabakterien trives i stillestående vann og i temperaturer mellom 20 og 50 °C. Bygg som har vært helt eller delvis ubrukte, med dusjanlegg som ikke er i drift, har derfor skapt ideelle vekstforhold for disse bakteriene. Ironisk nok har færre mennesker blitt eksponert for bakterien på grunn av redusert bruk av dusjer og andre aerosoldannende innretninger i disse byggene.

Økt fare ved tilbakevending til normalen

Når vi gradvis vender tilbake til hverdagen og tar i bruk ubrukte dusjer og innretninger igjen, øker risikoen for legionellasmitte. I løpet av tiden med lite bruk, kan vannrørene ha utviklet økt beleggdannelse og biofilm, hvor legionellabakterien kan ha etablert seg. Når disse anleggene tas i bruk igjen, kan dette føre til økt eksponering for bakteriene.

Forebygging og risikoreduksjon

Med håpet om en normalisering i løpet av 2021, understreker Hanne Therese viktigheten av økt fokus på legionellaforebygging, spesielt i bygg som har vært lite brukt. Gode driftsrutiner, basert på kartlegging og risikovurdering, tilpasset hvert enkelt byggs behov, er essensielle for å forebygge bakterievekst.

Tiltak for ubrukte bygg og innretninger

For bygg eller innretninger som har stått ubrukte over lengre tid uten tilstrekkelige rutiner for legionellaforebygging, anbefaler legionellaveilederen rengjøring og desinfisering etter mer enn en måneds ubruk. Hettvannsspyling av dusjanlegg er et vanlig tiltak, men det er viktig å være klar over at dette ikke er tilstrekkelig for å fjerne biofilm. Kunnskapsbaserte valg av tiltak er kritisk, da enkle løsninger ofte ikke er de mest effektive.

Hanne Therese avslutter med å påpeke at det enkle ikke alltid er det beste når det gjelder forebygging av legionellasmitte. Mens vi ser frem til en tilbakevending til normalen, må vi ikke glemme risikoen som ligger i de ubrukte bygningene og viktigheten av å iverksette effektive forebyggende tiltak.

Relaterte artikler

Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
19 mars, 2022

Nylig har debatten blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionella blusset opp. Van Ha Doan, leder i Kompa A...

Ta kontroll over legionellaarbeidet ved egne bygg
Ta kontroll over legionellaarbeidet ved egne bygg
26 april, 2022

I 2021 introduserte Kompa Inspektor, en banebrytende online tjeneste designet for å modernisere og effektivisere prosess...

Effektivisering av Legionellaforebygging i kommuner: En flerdimensjonal tilnærming
Effektivisering av Legionellaforebygging i kommuner: En flerdimensjonal tilnærming
19 mars, 2022

I dag ser vi betydelige variasjoner i hvordan norske kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. En nettartik...