Byggteknisk forskrift (TEK 17) fastsetter de minstekravene som må være oppfylt for at byggverkene skal være lovlige i Norge. Forskriften stiller krav til legionellasikring av innvendige vanninstallasjoner.

Krav til legionellaforebygging 

Legionellabakterier kan formere seg i vanninstallasjoner dersom vekstvilkårene er oppfylt. Det er derfor viktig å forebygge vekst og spredning gjennom riktig prosjektering og drift av installasjonen.

Eksempler på installasjoner som kan føre til vekst og spredning av legionella inkluderer kjøletårn, luftfuktere, boblebadekar, dusjhoder som produserer aerosoler, samt dusjrør og slanger hvor det kan oppstå stillestående vann, som kan skape gunstige forhold for bakterievekst.

Byggteknisk forskrift med veiledning

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikringDirektoratet for Byggkvalitet har publisert en veiledning til TEK 17, hvor man finner nærmere definisjoner av kravene. 

§ 15-5. Innvendig vanninstallasjon

Under kapittel 15 "installasjoner og anlegg" i TEK 17, § 15-5, fastsettes kravene til innvendige vanninstallasjoner. Kravene er utformet for å sikre god helse ved å forebygge bakterievekst, blant annet av legionella. I forskriften fremgår det følgende:

(1) Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at

a. det velges produkter som ikke avgir stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare. 

Hva innebærer dette?

Rørmaterialer og installasjoner som er i kontakt med drikkevann, vil utsettes for tæring (korrosjon) på grunn av de kjemiske og fysikalske egenskapene ved vannet og mikrobiell aktivitet. Slik tæring medfører vanligvis redusert vannkvalitet.

De ulike typene materialer (stål, jern, kobber, messing, plast mv.) påvirkes i ulik grad av de ulike vannkvalitetene. Det er derfor ofte ikke mulig å unngå at vannet gir korrosjon i enkelte av materialene som er tilstede i distribusjonssystemet.

For plastbaserte materialer er det spesielt viktig med oppmerksomhet på utlekking av organiske stoffer og bakterievekst.

Grenseverdier

Grenseverdier for helseskadelige stoffer i drikkevann er gitt i forskrift om vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften).

Preaksepterte ytelser

  1. Det må velges produkter som tilpasses vannkvaliteten slik at det opprettholdes god drikkevannskvalitet på tappestedet.

Forebygging

I veiledningen til paragraf 15-5 punkt b, presiseres det at man må hindre vekst og spredning av legionella både når anlegg prosjekteres og gjennom drift av installasjonene.

(1) Installasjoner skal prosjekteres og utføres slik at god helse ivaretas ved at

b. bakterievekst forebygges

Hvorfor er dette viktig?

Optimal veksttemperatur for legionellabakterien er 37 °C, men den formerer seg mellom 20 °C og 45 °C. Den kan også formere seg langsomt ved lavere temperatur. Ved temperatur over 60 °C dør bakterien i løpet av noen minutter. Spredning av bakterien skjer oftest ved forstøvet vann og forekommer oftest på sensommer og høst. Eksempler på installasjoner hvor vekstforholdene kan være gunstige for bakterien er:

  • kjøletårn
  • tappeutstyr med filter hvor slam og partikler samles
  • dusjrør og slanger hvor dusjvann kan bli stående lenge, og hvor temperaturforholdene er gunstige for vekst
  • vannsparende dusjhoder som produserer aerosoler
  • luftfuktere
  • boblebadekar

Hvordan forhindre vekst og spredning?

Direktoratets veiledning gir også konkrete råd om hvordan man kan hindre vekst og spredning av legionellabakterien. Veiledningen viser til at vekst og spredning av legionellabakterien kan forhindres ved

  1. Varmtvann i sirkulerende system holder minimum 65 °C.
  2. Plastmaterialer som kan utgjøre næring for bakteriene, unngås.
  3. Røranlegget dimensjoneres slik at installasjonen har normal vannhastighet for den enkelte rørdimensjon.

Vennligst merk at Folkehelseinstituttets legionellaveileder anbefaler minimum 70°C i beredere og 60°C i alle deler av varmtvannsrørene, for å forebygge bakterievekst.

Når må man følge TEK 17?

TEK 17 gjelder for alle nye bygg og oppgraderinger. Dersom det kreves godkjenning fra Plan og Bygningsetaten for bygging eller oppgradering, må TEK 17 alltid refereres til i søknaden og tillatelsen vil henvise til TEK 17.

Relaterte artikler

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
25 august, 2022

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er ...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskrift om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomhet...

Kontinuerlig vannbehandling
Kontinuerlig vannbehandling
25 august, 2022

Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til installasjoner i det interne ...