Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til installasjoner i det interne vannfordelingsnettet som virker både rengjørende og desinfiserende i hele rørnettet. Doseringen er så lav at den er godkjent for drikkevann, og dermed kan den brukes kontinuerlig.

Biocid for vannbehandling

De tre ulike strategiene å velge mellom innen legionellabekjemping er tradisjonell legionellabekjemping med temperaturregulering, mikrobiologiske barrierer for å hindre bakterier å passere, og kontinuerlig vannbehandling som rengjør og desinfiserer hele rørnettet.

Det finnes en rekke ulike teknologier og biocidprodukter innen kontinuerlig vannbehandling. De biocidene som er godkjent for bruk i drikkevann og dermed for legionellabekjemping er

Virkemåte

De godkjente har noe ulik kjemisk virkemåte og baseres på ulike teknologier. Men på et overordnet generelt nivå har de disse fellestrekk: 

De godkjente biocidene har noe ulik kjemisk virkemåte og baseres på ulike teknologier. Men på et overordnet generelt nivå har de disse fellestrekkene:

  • De installeres normalt på hovedvanninntaket 
  • De behandler dermed både kaldtvannsrørene og varmtvannsrørene
  • Biocidet produseres lokalt, eller doseres/tilføres i rørnettet 
  • De virker både rengjørende og desinfiserende 
  • De vil over tid kunne fjerne biofilm fra rørene i tillegg til at de dreper bakterier i vannet

Fordeler  

Den store fordelen med denne strategien er at man behandler hele rørnettet, og ofte både kaldt- og varmtvannssiden. På sikt vil man kunne rengjøre og fjerne eksisterende biofilm og hindre ny begroing. Bakterier i vannmassene vil også drepes. 

Driftsstans

Ved bruk av disse systemene, så er det ikke så kritisk om man har kortere driftsstanser over dager eller noen få uker og får tilført nye bakterier. Dette fordi rørnettet igjen vil behandles så fort anlegget settes i drift igjen. Det kan dermed også brukes periodisk, om dette er ønskelig. 

Sjokkrens

Noen av installasjonene kan også brukes til en sjokkrens, om man raskere vil bli kvitt biofilm i anlegget. F.eks. dersom man har problemer med påvist Legionella. Det finnes også enkelte mobile enheter som kan flyttes mellom bygninger. 

Flere legionellarutiner kan fjernes eller forenkles ved bruk av disse behandlingsformene. Dette kan gi store tidsbesparelser for driftspersonell. Dette gjelder bl.a. temperaturmålinger og klorering av dusjhoder som ikke lenger vil være nødvendig. I et hotell med 100 hotellrom vil f. eks. klorering av dusjhoder 4 ganger i året utgjøre over 100 timers arbeid per år. 

Energibesparelser

Ved bruk av kontinuerlig vannbehandling med biocider som virker både rengjørende og desinfiserende, så kan dette kombineres med ENØK tiltak. Varmtvannstemperaturene i anlegget kan da senkes og i store anlegg med høyt vannforbruk kan dette gi en stor energibesparelse ved at man reduserer varmetapet. Dersom man i tillegg velger f. eks. varmepumper eller solfangere som oppvarmingskilde i stedet for f.eks. elektriske beredere eller fjernvarme, så vil energibruken reduseres betraktelig. Folkehelseinstituttet anbefales at temperatur på varmtvannet i hele rørnettet ikke senkes mer enn til 50 °C. 

Ulemper

Biocider er en fellesbetegnelse for kjemiske stoffer som dreper levende organismer. Av miljø- og helsemessige årsaker er det derfor viktig at disse kun benyttes der det faktisk er behov for det. Det er viktig at man sjekker at biocidet man velger er godkjent av Mattilsynet for bruk i drikkevann i Norge, og står på listen over godkjente aktive biocidkomponenter i EU. Det er også viktig å sette seg inn i hvilke doseringsmengder som er tillatt. 

For de teknologiene hvor det benyttes kjemikalier hvor man må håndtere kjemikaliekanner etc. så er det viktig at driftspersonell har riktig verneutstyr og at sikkerhetsdatablad eller verneblad er tilgjengelig. Driftspersonell må få nødvendig opplæring i rutiner og HMS.

Installasjonskostnader og servicekostnader vil variere på de ulike teknologiene. 

Hvor anbefales disse teknologiene? 

Kjemisk behandling skal kun benyttes som legionellaforebyggende strategi dersom risikovurderingen anser det som nødvendig. Dette pga. flere hensyn: miljø, helse og kost-nytte vurdering. Det er hovedsakelig aktuelt på følgende bygninger:

Bygninger med risikogrupper (eldre eller andre utsatte grupper, f.eks. personer med nedsatt immunforsvar): Sykehus, helseinstitusjoner, boliger for rusmisbrukere etc.

Bygninger med svært store brukergrupper, hvor det i flere tilfeller også kan være noen brukere fra risikogrupper: Idrettsbygg, badeanlegg, hoteller, store boligkomplekser.

Store og komplekse interne vannfordelingsnett hvor det er vanskelig å følge Folkehelseinstituttets anbefalte temperaturkrav i varmtvannet og/eller kaldtvannet.

Bygninger med utfordringer med Legionella som man ikke har klart å håndtere ved ombygginger og vanlige legionellarutiner. 

 

 

Relaterte artikler

Hydrogenperoksid
Hydrogenperoksid
25 august, 2022

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er ...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
25 august, 2022

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...

Fritt klor
Fritt klor
25 august, 2022

Fritt klor Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt klor. Fritt klor har en d...