Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretninger. Ved tradisjonell legionellakontroll er det viktig å påse at temperaturene i det interne vannfordelingsnettet er høye eller lave nok for tilstrekkelig legionellasikring, i tillegg til at det er viktig at vannet er i bevegelse eller skiftes jevnlig ut.  

Temperaturkrav

Shower_Cut_Dirty_REV001_Edit01-1

For optimal sikring mot bakterievekst må varmtvannet ha høy nok temperatur i hele anlegget. Dette innebærer at temperaturer i beredere og tanker i varmtvannssystemet må nå minimum 70 °C for noen timer hvert døgn.

Dette vil sørge for at bakterier i de frie vannmassene dør i løpet av kort tid. I resten av rørnettet; helt til retur av sirkulasjonsledningen, må temperaturen ligge rundt 60 °C, for å gjøre det utfordrende for legionellabakterien å etablere seg.

For kaldtvannsnettet er anbefalingen at kaldtvannet må være under 20 °C. Ved denne temperaturen vil bakterien gå i dvale og ikke formere seg. 

Lavtemeperatursoner

Pipe_DirtyCut_REV001_Edit001-1

Dersom man har lavtemperatursoner (20-50 °C)
for eksempel i form av forvarmingssoner eller dusj med sentralt blandebatteri og ferdigblandet vann, er det viktig å  påse at disse sonene er tilrettelagt for desinfeksjon ved hetvannsbehandling (> 70 °C) og at dette gjøres ukentlig. 

Rutiner

Det er viktig med gode rutiner for å kontrollere temperaturene jevnlig. Dette for å unngå lave temperaturer som gir økt risiko for oppblomstring av legionellabakterien. 

Unngå stillestående vann

WaterTank_Dirty_REV004_Edit01-1

Selv om temperaturene i anlegget er riktige er det viktig å etterse brukerfrekvensen av dusjer og tappepunkt. Det er også viktig å påse at alle sirkulasjonspumper er i normal drift, da stillestående vann i rørnettet kan føre til synkende temperaturer og økt risiko for legionellaoppblomstring. 

Biofilm

Dersom du benytter vedvarende høye temperaturer i anlegget som  eneste legionellaforebyggingstiltak, kan det være utfordrende å bli kvitt Legionella dersom bakterien først har etablert seg i rørnettet.

Grunnen til dette er at bakterier ofte danner en biofilm på overflater i rørnettet som gir beskyttelse mot høye temperaturer. I denne biofilmen kan legionellabakteriene overleve på tross av høye temperaturer i vannet.

Legionellabakterien kan også vokse på innsiden av andre mikroorganismer, som amøber, som også gir beskyttelse mot høye temperaturer.

Fordeler og ulemper med tradisjonell legionellakontroll

 

  • Ikke behov for kjemikalier
  • Lite utfordringer knytte til HMS
  • Enkel metode å bruke
  • Spesielt hensiktsmessig i enkle varmtvannssystemer

 

 

Relaterte artikler

Klordioksid
Klordioksid
25 august, 2022

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt for desinfeksjon av pro...

Anodisk oksidasjon
Anodisk oksidasjon
25 august, 2022

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet oksygenradikaler, hydroksylradikale...

Ozon
Ozon
25 august, 2022

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge. Årsaken til dette er at ozo...