I dag ser vi betydelige variasjoner i hvordan norske kommuner håndterer sitt legionellaforebyggende arbeid. En nettartikkel i VVS Forum fra 12. november 2020, inkludert et intervju med Gunnar Slinning Østad fra Undervisningsbygg, antyder at ressurser ofte blir brukt ineffektivt. Norsk Kommunalteknisk Forenings initiativ for å øke kompetanse og bedre ressursutnyttelse representerer derfor et viktig skritt fremover.

Erfaringer og muligheter i begionellabransjen

Dr. scient. i biologi, Hanne Therese Skiri, med lang erfaring fra legionellasikring og nå produktutvikler og regionansvarlig i Kompa AS, påpeker at det er mange muligheter for forbedringer innen legionellasikring i norske kommuner. Disse inkluderer kunnskapsbaserte valg og optimal bruk av eksisterende ressurser.

Planlegging og byggherreansvar

Fra planleggingsfasen av nybygg eller større rehabiliteringsprosjekter, må legionellaforebygging være et sentralt fokus. Viktige beslutninger må baseres på kunnskap og vurderinger av behov, ikke bare innkjøpsprisen. Byggherrer må aktivt involvere seg i valg av tekniske løsninger for å sikre hensiktsmessig og kvalitativ legionellasikring.

Prioriteringer i store kommuner

Store kommuner står overfor utfordringer med å prioritere tiltak basert på risikonivået i ulike bygg. For mange mindre bygg er det ikke nødvendig med omfattende legionellatiltak. Faktorer som alder, størrelse, og kompleksiteten av vannanlegget, samt type brukere, er avgjørende for prioriteringer.

Effektive løsninger for komplekse bygg

For større og mer komplekse bygg, kan investering i effektive vannbehandlingsprodukter være en kostnadseffektiv løsning for legionellasikring. Potensialet for å spare både driftsteknikertimer og energi, samtidig som man vedlikeholder anleggets levetid, er ofte undervurdert.

Ansvar og internkontroll

Det er viktig at byggeiere forstår at selv med gode vannbehandlingsprodukter, frigjøres de ikke fra ansvar for egne rutiner og internkontroll. Legionellaforebygging kan ikke outsources fullstendig; det krever aktiv deltakelse og gjennomgang av interne prosedyrer og rutiner.

Teknologi og tverrfaglig samarbeid

Utviklingen innen Proptech tilbyr nye og rimelige løsninger som kan bidra til legionellaforebygging, både i form av tids- og energibesparelser. Dessuten er tverrfaglig samarbeid innenfor kommuner essensielt. Samarbeid mellom ulike avdelinger, inkludert renholdspersonell og driftsavdelinger, kan lede til mer effektive og realistiske løsninger.

Legionellaforebygging i kommuner er en kompleks, men viktig oppgave som krever en flerdimensjonal tilnærming. Gjennom bedre planlegging, prioritering, teknologi, og tverrfaglig samarbeid, kan kommuner oppnå mer effektiv og målrettet legionellaforebygging. Økt kompetanse og involvering av ledelsen vil ytterligere styrke dette arbeidet og sikre bedre ressursutnyttelse og sikkerhet for innbyggerne.

Relaterte artikler

Navigere i usikkerheten rundt Legionellagrenser: Et faglig perspektiv
Navigere i usikkerheten rundt Legionellagrenser: Et faglig perspektiv
19 mars, 2022

I en verden hvor media ofte skaper overskrifter rundt legionellafunn, påpeker Van Ha Doan, spesialrådgiver i legionella ...

Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
Nøkkelen til enighet i Legionellabransjen
19 mars, 2022

Nylig har debatten blant leverandører av vannbehandlingsmetoder for legionella blusset opp. Van Ha Doan, leder i Kompa A...

Interne vannfordelingsnett
Interne vannfordelingsnett
10 mai, 2024

Interne vannfordelingsnett refererer til systemet av rør og komponenter som fordeler vann innenfor et bygg eller et anle...