Akkreditert inspeksjon av kjøletårn og luftskrubbere er et krav i Forskrift om miljørettet helsevern. for eiere av kjøletårn og skrubberanlegg. 

Legionellakontroll

Forskrift om miljørettet helsevern  har et eget kapittel som kun omtaler legionellabakterien. Etter to store legionellautbrudd i Norge; hvorav det største fant sted i Stavanger i 2001 og deretter i Sarpsborg i 2005, ble det innført strengere krav om forebygging mot Legionella.

Forebygging mot Legionella skal etter dette være en kontinuerlig del av enhver bedrifts arbeid med HMS og internkontroll.

Akkreditert Inspeksjon

De nye kravene setter spesifikke krav til legionellaforebygging ved kjøletårn og luftskrubbere, da det var slike innretninger som viste seg å være smittekildene i 2001 og 2005.

Aktører med kjøletårn eller luftskrubbere installert må nå melde inn disse til kommunen, og forskriften setter krav om at installasjonene skal inspiseres av et akkreditert inspeksjonsorgan miniumum hvert femte år. 

AdobeStock_486551415-1

Forskriftskrav

Forskrift om miljørettet helsevern  har i kapittel 3a, § 11c beskrevet at alle kjøletårn og luftskrubbere skal meldes inn til kommunen ved 

  •  Ved første gangs oppstart, vesentlige utvidelser eller endringer og - når det er en grunn til å tro at det foreligger alvorlig feil ved kjøletårn eller luftskrubber som kan medføre spredning av legionellasmitte 

Den enkelte kommune holder oversikt over hvilke virksomheter som har installerte kjøletårn og luftskrubbere innenfor sitt geografiske område.

Akkreditert inspeksjonsrapport

Virksomheter skal i forbindelse med innmelding av innretninger til kommunen, slik som kjøletårn og skrubberanlegg, også forelegge en akkreditert inspeksjonsrapport for anlegget. 

Det er normalt kommunelegen eller avdeling for miljørettet helsevern i kommunen som skal motta rapporten. Deretter skal kommunen bli forelagt en oppdatert akkreditert inspeksjonsrapport minimum hvert femte år, eller ved større endringer ved anlegget. 

I følge forskriften skal innhenting av akkreditert inspeksjon og omkostninger forbundet med vurdering fra inspeksjonsorganet betales av virksomheten som eier eller har ansvaret for kjøletårnet/luftskrubber.

 AdobeStock_515975830-1

Når må neste inspeksjon gjennomføres?

Første frist for gjennomføring av akkreditert inspeksjon, etter at kravet ble innført, var 1.januar 2017, deretter hvert 5.år.

Det medfører at de aller fleste kjøletårn og luftskrubbere installert i Norge må i utgangspunktet gjennomføre en ny akkreditert inspeksjon i løpet av 2021. Fristen ble imidlertid utsatt til 1. mai 2022.

Uavhengig av oppfølgende inspeksjoner, vil kommunen påse at virksomheter med nye kjøletårn eller skrubberanlegg installert, følger opp kravet om akkreditert inspeksjon ved første gangs oppstart.

Hvem utfører akkreditert inspeksjon i Norge?

Det er per i dag ingen norske aktører som er akkreditert for gjennomføring av slik inspeksjon i Norge. Folkehelseinstituttet henviser norske anleggseiere til å benytte utenlandske inspeksjonsorganer. 

Kravet er at det utenlandske selskapet må være anerkjent som akkrediteringsorgan, og være underlagt relevante multilaterale avtaler for gjensidig internasjonal anerkjennelse.  

I legionellasammenheng er det mest aktuelt å benytte engelske aktører, da disse har lignende regelverk som Norge

Finnes det norske aktører som kan hjelpe?

Flere av våre kunder har behov for nettopp akkreditert inspeksjon, og derfor har vi inngått et samarbeid med britiske HBI, som er et inspeksjonsorgan akkreditert etter ISO 17020, som er behovet for denne typen inspeksjoner.

Vi har kvalitetssikret deres tjenester opp mot det norske regelverket og kan bekrefte at de er godt kvalifiserte og leverer en svært godt utarbeidet inspeksjon og inspeksjonsrapport. Våre kunder har i tillegg svært gode erfaringer med denne aktøren og derfor fortsetter vi å tilby denne tjenesten for våre kunder

Hvordan går du frem?

Kompa kan tilby akkreditert inspeksjon til Norske kunder ved hjelp av inspektører fra HBI. 

Vår rolle er å stå for koordinering og tilrettelegging for gjennomføringen. Dette for å sikre en mest mulig effektiv gjennomføring av oppdragene i Norge og sikre samsvar mellom norsk regelverk og britisk inspeksjonsrapport.

Bestill akkreditert inspeksjon

Relaterte artikler

Ta kontroll over legionellaarbeidet ved egne bygg
Ta kontroll over legionellaarbeidet ved egne bygg
26 april, 2022

I 2021 introduserte Kompa Inspektor, en banebrytende online tjeneste designet for å modernisere og effektivisere prosess...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...

Dokumentasjon av tiltak
Dokumentasjon av tiltak
26 oktober, 2022

I enhver virksomhet hvor vannsystemer er i bruk, er det å identifisere og håndtere legionellafunn en kritisk komponent i...