Risikovurdering

Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller noen få vannanalyse alene. Det er flere årsaker til dette:

  • Det er utfordrende å ta  prøver som er representativ for hele rørnettet
  • Andelen bakterier som kommer med i vannflasken hver gang er noe tilfeldig og avhenger bl. a. av om vannet har stått lenge stille, og om det er kommet med biofilm i vannflasken mm.
  • Det er begrenset med kunnskap om hvordan funn av ulike mengder bakterier, påvirker smitterisikoen

Det må gjøres en teknisk gjennomgang og datainnsamling fra anlegget for å vurdere sannsynligheten for bakterievekst og smitte via aerosoler, samt mulige konsekvenser for dette. I dette arbeidet utarbeides en risikovurdering som også gir anbefalinger om risikoreduserende tiltak. I denne sammenheng er vannanalyser bare en av flere parametere som må kontrolleres. 

Valg av analyseparametere

Når en mikrobiologisk analyse skal brukes for å evaluere risikoen for Legionella er det anbefalt at det analyseres nettopp for legionellabakterien, enten ved dyrking eller PCR-teknikk. Vannprøver som tas kan også analyseres for kimtall. Kimtall sier noe om det totale innholdet av bakterier og mikroorganismer i vannprøven og er med andre ord en hygieneindikator som sier noe om generell begroing i rørene. Siden det ikke er noen sammenheng mellom resultat på kimtallsanalyser og funn av Legionella, anbefales det sjelden å bare ta kimtallsanalyser.

Andre formål

Mikrobiologiske analyser kan også ha andre formål knyttet til legionellakontroll:

  • En av flere parametere som er nyttig som grunnlag for valg av forebyggende tiltak mot Legionella
  • Verifisere effekten av dagens rutiner og legionellaforebygging
  • Verifisere effekten av tiltak ved avvikshåndtering.

 

Relaterte artikler

Mikrobiologiske analyser fra bygg
Mikrobiologiske analyser fra bygg
26 oktober, 2022

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det være aktuelt å bruke mik...

Mikrobiologiske barrierer
Mikrobiologiske barrierer
5 august, 2022

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om installasjoner i det interne vann...

Kimtallsanalyser
Kimtallsanalyser
26 oktober, 2022

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på...