Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å forbedre en virksomhet innen: arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygging av helseskade eller miljøforstyrrelser fra produkter eller forbrukertjenester, vern av det ytre miljø mot forurensning og en bedre behandling av avfall, forebygging av uhell og ulykker forbundet med egen lovlig aktivitet og forebygging av uønskede tilsiktede hendelser.  

Hva er internkontroll?

Internkontroll handler om at virksomheten skal ha kontroll på egen virksomhet. Dette ved å ha systemer og rutiner for å overholder lover og forskrifter, samt oppdage problemer og utfordringer som bedriften kan stå ovenfor. Forskriften setter krav til systematiske tiltak for å sikre at planlegging, organisering og dokumentasjon er i samsvarer med de lover og forskrifter som virksomheten er pålagt å følge. Hvilke krav som gjelder for hver enkelt virksomhet er avhengig av virksomheten sin størrelse, arbeidsområder og risikoen ved arbeidet/aktiviteten som virksomheten gjennomfører.

Hva innebærer dette for virksomheten? 

I internkontrollforskriften § 5. er det 8 punkter for hva internkontrollen innebærer for virksomheter. Punkt fire til åtte må dokumenteres skriftlig.

1.
Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomheten
2.
Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer
3.
Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes
4.
Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
5.
Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
6.
Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene
7.
Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen
8.
Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt

Ansvarsforhold

Det er den ansvarlige for bedriften/virksomheten som er ansvarlig for at det innføres og utøves internkontroll og at dette gjøres sammen med arbeidstakere i bedriften. Den ansvarlige kan være ledelse eller eier og avhenger av hvordan virksomheten er organisert. Internkontroll skal være på plass i alle deler av virksomheten, men det er det øverste nivået i virksomheten som har hovedansvaret.

Krav om legionellakontroll

Forskriften om miljørettet helsevern § 12. Ansvar og internkontroll setter krav til at virksomheter skal følge internkontrollforskriften får å påse at kravet om å hindre spredning av Legionella via aerosoler overholdes. Det er derfor et krav at alle som har innretninger som kan spre aerosoler direkte eller indirekte til omgivelsene, både innendørs og utendørs må forholde seg til internkontrollforskriften. Vi kan hjelpe deg med kartlegging og implementering av driftsrutiner

Relaterte artikler

Forskrift om miljørettet helsevern
Forskrift om miljørettet helsevern
16 mai, 2022

Forskriften om miljørettet helsevern er en videre presisering av Folkehelselovens kapittel 3 om miljørettet helsevern. F...

Effekt og begrensninger ved varmebehandling for legionellaforebygging
Effekt og begrensninger ved varmebehandling for legionellaforebygging
26 april, 2022

Varmebehandling er en utbredt strategi for å forebygge legionellabakteriens vekst i vannsystemer. Denne metoden fokusere...

Folkehelse­instituttets legionellaveileder
Folkehelse­instituttets legionellaveileder
25 august, 2022

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om framgangsmåter og tiltak fo...