Innsikt og veiledning

Alt du trenger å vite om Legionella

Alt du trenger å vite om Legionella

Her hos Kompa har vi en unik tilnærming. Vi selger ikke produkter, men står som et rent rådgivende fagmiljø

Dette betyr at på våre kunnskapssider vil du finne objektiv og upartisk informasjon om gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering – helt uten produktplassering. Vi er her for å guide deg gjennom prosessen, og sørge for at du og din virksomhet kan ta informerte beslutninger for å sikre helse og trygghet

Innsikt og veiledning

Alt du trenger å vite om Legionella

Her hos Kompa har vi en unik tilnærming. Vi selger ikke produkter, men står som et rent rådgivende fagmiljø

Dette betyr at på våre kunnskapssider vil du finne objektiv og upartisk informasjon om gjeldende teori og praksis rundt legionellahåndtering – helt uten produktplassering. Vi er her for å guide deg gjennom prosessen, og sørge for at du og din virksomhet kan ta informerte beslutninger for å sikre helse og trygghet

Alt du trenger å vite om Legionella
Hanne T. Skiri - Fagansvarlig Legionella 2
For å håndtere Legionella effektivt, kreves både kunnskap og innsikt. Lokalpersonell spiller en avgjørende rolle i daglig håndtering, mens fageksperter er essensielle for risikovurdering og håndtering
Hanne T. Skiri
Fagansvarlig Legionella
Kompa AS
Fagkunnskap:
Legionella
Introduksjon Myndighetskrav Forskrift om miljørettet helsevern Folkehelseinstituttets veileder Internkontrollforskriften Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu Byggteknisk forskrift (TEK17) Biocidforskriften Drikkevannsforskriften Legionellabakterien Smitte og sykdom Legionellasmitte Statistikk Legionellatilfeller i Norge Sykdom Smittesporing Risikovurdering Mikrobiologiske analyser Analyser fra bygg Analyser ved risikovurdering Legionellaanalyser Kimtallsanalyser Strategier for legionellaforebygging Tradisjonell legionellakontroll Mikrobiologiske barrierer Kontinuerlig vannbehandling Biocider Fritt klor Klordioksid Anodisk oksidasjon Ozon Hydrogenperoksid Kobber- sølvionetilsetning Membranfiltrering Ultrafiolett bestråling Legionellakontroll Avvikshåndtering ved legionellafunn

Introduksjon til Legionella

Hva bør du vite om legionellahåndtering?

Spredning av legionellabakterien gjennom aerosoldannende vanninstallasjoner kan forårsake alvorlig sykdom. Derfor er eiere av bygg eller innretninger med aerosoldannende enheter pålagt å forebygge dette gjennom 'Forskrift om miljørettet helsevern'.

Kartlegging og risikovurdering av legionellautsatte innretninger skal være en del av organisasjonens HMS- og internkontrollarbeid. Det er nødvendig å gjennomføre en årlig gjennomgang av risikovurderingen, i tillegg til at det må foreligge dokumentasjon på de tiltakene og rutinene som er blitt gjennomført.

Myndighetskrav

Hvilke myndighetskrav gjelder i forhold til Legionella?

Det er flere forskrifter og veiledninger som kan knyttes opp mot legionellasikring. Det er eier av bygget som står som ansvarlig for å følge disse.

Les mer om hvilke regelverk du som anleggseier må forholde deg til.

De viktigste forskrifter knyttet til legionellahåndtering er:
• Forskrift om miljørettet helsevern
• Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu


Andre tilgrensende forskrifter:
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)
• Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift)
• Forskrift om biocider (ev bruk kortnavn: Biocidforskriften)

Felles for forskrifter er at de i liten grad går detaljert inn i hvordan arbeidet skal gjøres. Forskrift om miljørettet helsevern henviser derfor videre til
• Legionellaveilederen, utarbeidet av Folkehelseinstituttet.

Forskrift om miljørettet helsevern

Hva sier forskriften for miljørettet helsevern?

Forskrift om miljørettet helsevern skal bidra til å sikre befolkningen mot faktorer i miljøet som kan ha negativ innvirkning på helsen, og gjelder for private og offentlige virksomheter og eiendom. Forskriften inneholder et eget kapittel som omhandler legionellabakterien.

Forskrift om miljørettet helsevern

Forskriften om miljørettet helsevern er en videre presisering av Folkehelselovens kapittel 3 om...

Folkehelseinstituttets veileder

Hva forteller folkehelseinstituttets veileder?

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd for hvordan en kan tilfredsstille Forskrift om miljørettet helsevern kapittel 3a. Veilederen går i dybden på hvordan en kan utføre risikovurdering og forebygge og håndtere legionellaoppblomstring og smitte i ulike typer innretninger. 

Folkehelseinstituttets legionellaveileder

Legionellaveilederen er utgitt av folkehelseinstituttet (FHI) og har som hensikt å gi råd om...

Internkontrollforskriften

Hva sier Internkontrollforskriften?

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) har som formål å forbedre en virksomhet innen en rekke ulike områder, som blant annet arbeidsmiljø, sikkerhet, forebygging av helseskade, og forebygging av uhell og ulykker. Internkontroll handler om at virksomheten skal ha kontroll på egen virksomhet. 

Internkontroll­­forskriften

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontroll...

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu

Hva sier Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu?

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstu er til for å sikre forbrukeren av offentlige bassengbad, badeanlegg, badstuer og boblebad når det gjelder bl.a. helsemessige og hygieniske forhold. Dette inkluderer også sikring mot legionellabakterien.

Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstue

Forskriften om badeanlegg, bassengbad og badstue har som formål å sikre optimal helse og hygiene...

Byggteknisk forskrift (TEK17)

Hva forteller Byggteknisk forskrift (TEK17)?

Byggteknisk forskrift (TEK 17) er en forskrift om tekniske krav til byggverk. Forskriften har som formål å sikre at tiltak planlegges prosjekteres og utføres slik at tiltak oppfyller tekniske krav til sikkerhet, miljø, helse og energi. Det vil si hvilke minstekrav som gjelder for at byggverk skal være lovlig i Norge. 

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring

Byggteknisk forskrift (TEK 17) fastsetter de minstekravene som må være oppfylt for at byggverkene...

Biocidforskriften

Hva sier Biocidforskriften?

All omsetning og bruk av biocider i Norge er regulert av regler og krav i EU sin biocidforordning. I Norge reguleres dette av Forskriften om biocider også kalt biocidforskriften. 

Biocidforskriften

I Norge reguleres bruken av biocider av Forskriften om biocider også kallet Biocidforskriften som...

Drikkevannsforskriften

Hva sier Drikkevannsforskriften?

Drikkevannsforskriften har som formål å sikre leveranse av tilstrekkelige mengder trygt drikkevann. Les mer om drikkevannsforskriften her.

Drikkevanns­­­­forskriften

Formålet med drikkevannsforskriften er å beskytte menneskers helse. Dette gjøres ved å stille krav...

Fakta om legionellabakterien

Hvilke fakta bør du vite om legionellabakterien?

Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i stort sett alt av overflatevann i Norge. Det finnes flere arter og undergrupper av bakterien. Det er først når bakterien får ligge over en lengre periode i temperert vann i tekniske installasjoner, at konsentrasjonen kommer opp i en mengde som kan være skadelig for mennesker.

Det første utbruddet forårsaket av legionellabakterien skjedde antakelig i 1948. Bakterien ble for første gang isolert og dyrket i 1943 og etter dette er det gjennomført mye forskning på bakterien.
Les mer om bakterien og dens historie.

Fakta om legionellabakterien

Det finnes flere arter og undergrupper av Legionellabakterien som naturlig forekommer i små,...

Smitte og sykdom

Hva slags smitte og sykdom kan Legionella føre til?

Legionella er en bakterie som kan forårsake legionellose som er en fellesbetegnelse på to ulike sykdommer, legionærsykdom og pontiacfeber. Smitten kan skje dersom Legionella spres via små luftbårne vanndråper (aerosoler), og pustes inn i lungene.

Les mer om hvordan Legionella smitter og hva slags sykdom som kan oppstå, samt en oversikt over smitteutbrudd i Norge.

Legionellasmitte

Hvordan smitter Legionella?

Legionellabakterien finnes naturlig i små, ufarlige konsentrasjoner i overflatevann og fuktig jord i Norge. Dersom den får gode vekstvilkår i tekniske installasjoner, kan antallet øke til et nivå som kan være skadelig for mennesker.

Smitte skjer først og fremst via små luftbårne vanndråper (aerosoler), og kan føre til potensielt livstruende sykdom ved innånding. 

Legionellasmitte

Det finnes over 50 legionellaarter og flere undergrupper, men ikke alle disse er assosiert med...

Statistikk

Finnes det statistikk over legionellatilfeller?

En oversikt over innrapporterte smittetilfeller finnes i det landsomfattende meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS) hos mennesker. Les mer om dette her. 

I Norge fører Folkehelseinstituttet statistikk over registrerte tilfeller av smittsomme sykdommer. Registeret kalles MSIS og skal fortløpende og systematisk innsamle, analysere, tolke og rapportere om forekomster av smittsomme sykdommer.

MSIS - Meldingssystemet for smittsomme sykdommer

Folkehelseinstituttet (FHI) er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Helse- og...

Sykdom

Hva slags sykdom får man fra Legionella?

Legionellabakterien kan forårsake to ulike sykdommer. Den ene er en mild influensalignende sykdom, pontiacfeber. Den andre er en alvorlig potensielt dødelig lungebetennelse som kalles legionærsyken. 

Smittesporing

Hva må man gjøre når legionellose er påvist?

Når legionellose er påvist, skal det iverksettes smittesporing for å forsøke å finne frem til smittekilden. Les mer om dette her

Risikovurdering

Hva menes med en risikovurdering?

Det er forskriften om miljørettet helsevern som setter krav til gjennomføring av risikovurdering av bygg med innretninger som kan spre Legionella. Under en risikovurdering indentifiseres risikoen ved bygget og dette skal brukes som et grunnlag for å iverksette tiltak og rutiner som sikre at de aktuelle innretningene driftes og vedlikeholdes på en tilfredsstillende måte. Les mer om gjennomføring av risikovurdering og risikohåndtering. 

Mikrobiologiske analyser

Hva innebærer mikrobiologiske analyser?

En del av risikovurderingen og god internkontroll er prøvetaking av mikrobiologiske analyser. For kjøletårn, boblebad, innendørs fontener, samt enkelte luftskrubbere og befuktningsanlegg, er det krav i Forskrift om miljørettet helsevern til regelmessig prøvetaking. For andre innretninger det det risikovurderingen som avgjør behovet for legionellaanalyser og kimtallanalyser.

Mikrobiologiske analyser fra bygg

Hvilke mikrobiologiske analyser er aktuelle fra bygg?

Mikrobiologiske analyser er viktig i mange sammenhenger. I dette innlegget omtales hovedsakelig bruk av mikrobiologiske analyser i innretninger i bygg. Det finnes ulike mikrobiologiske analyser som kan brukes og det er derfor viktig å vite hvilke formål analysen har, hva det skal analyseres for og hvilken metode som skal benyttes.

Mikrobiologiske analyser fra bygg

Aktuelle analyser og formål I bygninger og i ulike tekniske installasjoner i bygninger, kan det...

Mikrobiologiske analyser ved risikovurdering

Hvilke mikrobiologiske analyser må gjennomføres ved risikovurdering?

Mikrobiologiske analyser er et nyttig verktøy i arbeid med legionellaforebygging. Det finnes ulike mikrobiologiske analyser som kan brukes og det er derfor viktig å vite hvilke formål analysen har, hva det skal analyseres for og hvilken metode som skal benyttes.

Mikrobiologiske analyser ved Legionella risikovurdering

Risikovurdering Vurdering av risikoen for smitte av Legionella kan ikke baseres på en enkelt eller...

Legionellaanalyser

Hva innebærer legionellaanalyser?

Ved gjennomføring av risikovurdering for Legionella i bygg eller installasjoner, så er mikrobiologiske analyser en av flere parametere som må undersøkes. 

Legionellaanalyser

Legionellaanalyser Vannprøver kan analyseres for Legionella ved enten dyrking eller polymerase...

Kimtallsanalyser

Hva innebærer kimtallsanalyser?

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor en god indikasjon på mikrobiologisk aktivitet og en god generell hygieneparameter. Vannprøver med høyt kimtall er ofte utsatt for forurensinger som eksempelvis organisk materiale som fungerer som næring for mikroorganismene.

Kimtallsanalyser

En analyse av kimtall gir mengden bakterier og mikroorganismer i prøven. Kimtallsanalyser er derfor...

Strategier for legionellaforebygging

Hvilke strategier for forebygging av legionella finnes det?

Det finnes flere strategier for legionellaforebygging. Hvilke strategier som er mest hensiktsmessig for det enkelte bygg eller innretning må vurderes ut fra en risikovurdering. Viktige faktorer i dette valget er byggets risikokategori som avhenger av brukergrupper, antall brukere, vekstrisiko og spredningsrisiko. I tillegg vil anleggets tekniske utforming, temperaturforhold, vannforbruk/brukerfrekvens etc. være viktig.

Det finnes flere strategier for  legionellaforebygging i interne vannfordelingsnett. De tre alternativene er tradisjonell legionellakontroll med bruk av temperaturkontroll, kontinuerlig vannbehandling med biocid, eller mikrobiologiske barrierer. Hvilke metode som bør benyttes ved ditt anlegg baseres på en risikovurdering som bør gjennomføres av en produktuavhengig tredjepart. Dette sikrer at valget blir basert på hva som er mest hensiktsmessig for det enkelte anlegg og risikonivå. 

 Hovedstrategiene for legionellaforebygging er:
• tradisjonell legionellakontroll med fokus på kontroll på temperaturer,
• mikrobiologisk barriere / «gatekeeper»
• kontinuerlig vannbehandling med biocider

Tradisjonell legionellakontroll

Hva menes med tradisjonell legionellakontroll?

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell rengjøring av innretninger. Her er det de tre parametere som påvirker legionellavekst som er i fokus: temperaturer, vannhastighet og næringstilgang.

Tradisjonell legionellakontroll

Tradisjonell legionellakontroll har fokus på kontroll av temperaturer, brukerfrekvens og manuell...

Mikrobiologiske barrierer

Hva menes med mikrobiologiske barrierer?

Mikrobiologiske barrierer er installasjoner som skal hindre bakterier fra å passere, enten ved å fysisk stoppe dem eller ved å drepe dem. Disse barrierene vil kun behandle vannet i passeringspunktet og vil ikke ha en effekt nedstrøms i anlegget.

Disse innretningene egner seg hovedsakelig i anlegg som oppfyller Folkehelseinstituttets temperaturanbefalinger og hvor rørnettet nedstrøms er rent.   

Mikrobiologiske barrierer

Mikrobiologiske barrierer er innen legionellakontroll en betegnelse som ofte brukes om...

Kontinuerlig vannbehandling

Hva innebærer kontinuerlig vannbehandling?

Kontinuerlig vannbehandling er installasjoner som behandler hele rørnettet fra doseringspunktet ved bruk av biocider. Dette er et spesielt godt forebyggende tiltak i anlegg med lavtemperatursoner.

Disse installasjonene gir også en mulighet til å senke temperaturen i anlegget til 50 °C uten å redusere legionellasikringen i anlegget.

Kontinuerlig vannbehandling

Kontinuerlig vannbehandling er en betegnelse innen legionellaforebygging som refererer til...

Biocider

Hva betyr biocider?

Biocider er en fellesbetegnelse på kjemiske stoffer som tar livet av levende organismer. Dette gjelder både bakteriedrepende desinfeksjonsmidler, impregneringsmidler, gift mot skadedyr etc. Flere ulike biocider blir også benyttet innenfor drikkevannsbehandling og legionellaforebygging. 

Biocider

Biocider Biocid er en kjemisk forbindelse eller produkt brukt for å beskytte mot uønskede planter,...

Fritt klor

Hva innebærer bruk av fritt klor?

Fritt klor er et biocid som benyttes mye i drikkevannsbehandling. Det kan også brukes ved legionellaforebygging, enten ved å inndoseres i væskeform eller produseres på stedet. Dette er en kontinuerlig vannbehandlingsmetode og kan behandle hele rørnettet fra doseringspunktet.

Fritt klor

Fritt klor Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt...

Klordioksid

Hva innebærer bruk av klordioksid?

Klordioksid er et biocid som bl.a. brukes ved legionellaforebygging.  Klordioksid er en oksiderende gass som løses i vannet som skal behandles og fungere som en  kontinuerlig vannbehandlingsmetode. 

Klordioksid

Klordioksidanlegg blir brukt for drikkevannsbehandling, forebygging av legionellabakterier, samt...

Anodisk oksidasjon

Hva innebærer anodisk oksidasjon?

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode brukt ved legionellaforebygging. En får dannet oksygenradikaler og hydroksyradikaler som gir en lokal behandligseffekt av vannet når det passere. Det er da en mikrobiologisk barriere.

Dersom det er tilstrekkelig salter i vannet eller salt tilføres, vil det også produseres aktive klorforbindelser som gir en effekt nedstrøms i anlegget og dermed fungerer som en kontinuerlig vannbehandling. 

Anodisk oksidasjon

Anodisk oksidasjon er en behandlingsmetode der en ved elektrolyse av vann får dannet...

Ozon

Hva vil det si å benytte ozon?

Ozon er et svært reaktivt biocid. Ozon er lite brukt ved legionellaforebygging i Norge. Forbindelsen er svært reaktiv og vil derfor kun ha lokal effekt. Ozon kan derfor klassifiseres som en mikrobiologisk barriere. 

Ozon

Ozon er et effektivt oksiderende biocid, men er et lite utbredt desinfeksjonsmiddel i Norge....

Hydrogenperoksid

Hva menes med hydrogenperoksid?

Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte blir brukt ved legionellaforebygging i interne vannfordelingsnett. Dette er en kontinuerlig vannbehandlingsmetode som behandler hele rørnettet fra inndoseringspunktet. Hydrogenperoksid blir ofte stabilisert med sølv eller annet. 

Hydrogenperoksid

Hydrogenperoksid Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet...

Kobber- og sølvionetilsetning

Hva innebærer kobber eller sølvionetilsetning?

Kobber- og sølvionetilsetning er en behandlingsmetode som er mye brukt i interne vannfordelingsnett i bygninger for behandling av drikkevann og legionellaforebygging.  Tilsetningen skjer enten ved bruk av ioniseringsanlegg eller ved å tilføre væsker med ionene. Dette er en kontinuerlig vannbehandlingsmetode.

Kobber- og sølvionetilsetning

obber- og sølvionetilsetning er en desinfeksjonsmetode som blir brukt mot både bakterier og alger....

Membranfiltrering

Hva innebærer membranfiltrering?

Membranfiltrering er filtrering gjennom en semipermeabel membran der porestørrelsen i membranen avgjør hvilke kontamineringer som fjernes fra vannet. Filteret kan brukes til å filtrere ut mikrober som eksempelvis bakterier fra vann i  interne vannfordelingsnett. Dette er en mikrobiologisk barriere.

Membranfiltrering

Membranfiltrering Mikrofiltrering og ultrafiltrering er filtrering av vann gjennom en semipermeabel...

Ultrafiolett bestråling

Hva innebærer ultrafiolett bestråling?

UV-bestråling også kalt UV-filtrering, er en desinfeksjonsmetode der en bestråler vannet med ultrafiolett lys. UV-bestråling behandler kun vannet i det vannet passerer UV-kammeret og har ingen nedstrøms effekt i anlegget. Dette er en mikrobiologisk barriere. 

Ultrafiolett bestråling

Ultra fiolett (UV) bestråling er en desinfeksjonsmetode der en bestråler vannet med ultrafiolett...

Legionellakontroll

Hva innebærer legionellakontroll?

Forskrift om miljørettet helsevern setter krav til driften av innretninger og bygg som kan spre Legionella. Dette innebærer rutiner for forebygging av Legionella, samt ettersyn og kontroll. Første steget til god legionellasikring er gode driftsrutiner og god internkontroll.

Avvikshåndtering ved legionellafunn

Hva skal du gjøre ved funn av Legionella?

Ved funn av Legionella er det viktig å gjennomgå anlegget samt egne rutiner for å avdekke årsaken til legionellafunnet. Dette for å kunne iverksette de riktige tiltakene for å bli kvitt problemet. Ved funn av Legionella kan det være aktuelt å revidere driftsprogram og rutiner, samt gjennomføre strakstiltak som termisk eller kjemisk desinfeksjon av anlegget. Les mer om avvikshåndtering ved legionellafunn her.

Ultrafiolett bestråling

Ultra fiolett (UV) bestråling er en desinfeksjonsmetode der en bestråler vannet med ultrafiolett...