Hydrogenperoksid er et oksiderende biocid som ofte er stabilisert med sølv grunnet høy reaktivitet. Hydrogenperoksid er brukt for legionellaforebygging, samt som biocid i flere ulike industrier. Ved bruk i vannbehandling doseres konsentrert hydrogenperoksid direkte inn i vannstrømmen gjennom en doseringspumpe. 

Hydrogenperoksid

Når ren hydrogenperoksid reagerer med forurensinger og bakterier, brytes hydrogenperoksid ned til oksygen og vann. I kommersielle produkter for bruk av desinfeksjon av forbruksvann er sølv brukt for å stabilisere løsningen av hydrogenperoksid. Sølvet er også med på å gi en økt effekt mot mikroorganismer. Det finnes også produkter hvor det er benyttet en "gel" for å stabilisere produktet. 

Hydrogenperoksid er en type kontinuerlig vannbehandling og vil behandle hele rørnettet fra doseringspunktet. 

Følg kravene

Siden hydrogenperoksid og sølv er biocider, er det viktig å påse at produktet man bruker har de nødvendige godkjenninger iht. kravene i Biocidforskriften. Benyttes det i drikkevann, herunder til legionellaforebygging i kaldt og varmt dusjvann, må det også ha godkjenninger iht. kravene i Drikkevannsforskriften. Ved bruk av produkter med hydrogenperoksid konsentrasjon over 12 % må kravene i Forskrift om utgangsstoffer for eksplosiver følges. 

Fordeler

  • Lite påvirket av pH
  • Behandler hele rørnettet
  • Fjerner biofilm
  • Kan benyttes både som kontinuerlig behandling og sjokkrens/desinfeksjon av rørnett
  • HMS: Sluttprodukt er vann og oksygen

Ulemper

  • Noen produkter er tilsatt sølv som er et tungmetall (mindre mengder enn kobber- sølvionisering)
  • Høy kjemikaliekostnad
  • Hydrogenperoksid dekomponerer ved høye temperaturer. Dette kan gi utfordringer med doseringen da det dannes luftbobler i doseringsslangen  
  • HMS: Kjemikaliehåndtering 
  • HMS: Produkter med konsentrasjon over 12 % må lagres og håndteres iht. forskriftskrav

 

Relaterte artikler

TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
TEK17 - Byggteknisk forskrift og krav til legionellasikring
13 januar, 2023

Byggteknisk forskrift (TEK 17) fastsetter de minstekravene som må være oppfylt for at byggverkene skal være lovlige i No...

Fritt klor
Fritt klor
25 august, 2022

Fritt klor Når natriumhypokloritt eller kalsiumhypokloritt tilsettes vann vil det dannes fritt klor. Fritt klor har en d...

Opplysningsplikt ved legionellafunn
Opplysningsplikt ved legionellafunn
7 november, 2022

I forskrift om miljørettet helsevern § 13 Opplysningsplikt settes det krav til at den som er ansvarlig for en virksomhet...